Станете познавач на масла
Масла за хидраулични состави
Масла за компресори
Масла за подмачкување на автоматски менувачи (ATF)
Масла за подмачкување на менувачи и диференцијали на моторни возила
Масти
Основи на мазива и нивна употреба
Течности за хидраулични системи за сопирање
Течности за заштита на ладилникот на возилото од замрзнување и корозија
Универзални масла за трактори
Лубриканти АБВ
Мазива, масла и течности за моторни возила

Лубриканти АБВ

 

Лубриканти АБВ - Факти за лубриканти од А до Ш

Адитивна или активна супстанца

Активни супстанци се додаваат на основни масла за да се добијат карактеристики во крајниот производ, кои се потребни за комерцијално подмачкување. Овие адитиви не се веќе присутни во основното масло а понатаму да се зголемат позитивните карактеристики или да се елиминираат несакани карактеристики или барем да се потиснат. Карактеристиките можат да се модифицираат или подобрат преку хемиските и/или физичките ефекти на лубриканти, горива, горивни масла итн.на пр. за стабилност на оксидација, ефект на електронско полирање, формирање на пена, однесување на температура на вискозност, точка на стврднување, ликвидност, прекривка на карбуратор, онеспособување на внесен систем, филтрабилност, карактерискити на запалување, отпорност на удар итн.

Адитиви против лепливост и лизгање

Адитиви кои се додаваат на масла за менувачи и други лубриканти за да ги модифицираат нивните карактеристики на триење и да спречат обратно лизгање (лепливост и лизгање) на пр. од метални патишта до машински алатки со спори подвижни машински делови.

Адитив за Екстремен Притисок

Лубрикантен адитив кој спречува лизгачки метални површини да се закочат во услови на екстремен притисок. На високи локални температури асоцирани со контакт меѓу метали, ЕП адитив хемиски се комбинира со металот и формира филм на површината кој го спречува заварувањето на спротивставени тврди материјали, и понатамошното браздење кое е деструктивно за лизгачки површини под тежок товар. Реактивните соединенија на сулфур, хлор или фосфор се користат да ги создадат овие неоргански филмови.

Алуминиумска Комплексна Маст

Лубрицирачка маст со многу добра водоотпорност, течност, ниска подвоеност на масла, висока точка на опаѓање (над 230 °C), електрополирачки адитиви со висок товарен капацитет и опсег на оперативна температура од околу 160 °C.

Американско Друштво за Тестирање и Материјали

Американско друштво за развивање стандарди за материјали и методи на тестирање.

Антиоксидациски карактеристики

Служи за проценка на корисноста на лубрикантни масла за намената, на пр. за товари под висок притисок на CLP лубрикантни масла; порастот на кинематската вискозност во постари компоненти на тестовите како и порастот на бројот на влажноста се мери; DIN 51586; однесување при стареење на активни супстанци во парни турбини и хидраулични масла; DIN 51587.

ASTM Број на боја

Одредување на бојата. DIN ISO 2049 – види број на боја.

Бариумска комплексна маст

Лубрикантна маст со добри карактеристики на висок притисок и добра водоотпорност.

Бариумска маст

Лубрикантна маст базирана на бариумски сапуни и минерални масла и/или синтетички масла, водоотпорна, и добра стабилност на сечење, често лошо се однесуваат на ниски температури.

Бели масла

Високо рафинирани, проѕирни или жолтеникави минерални масла, бели масла кои не се наменети за медицинска употреба се познати како технички бели масла: Парафин субликвидум и Парафин перликвидум, мора да одговараат со правилата DAB 10.

Биолошки разградливи лубриканти

Во согласност со DIN 38412 за биохемиското разградување на органски хемиски комбинации преку микроорганизми како што се бактерии, габи, алги, протозои и повисоки организми. Биолошкото разградување (био-оксидација) се развива во различни фази на формирање од СО2, вода, материјал од протеински клетки и зголемувањето на микроорганизмите.Поради критериумите на технолошките побарувања и биолошкото распаѓање на соодветно различните методи на тестирање и екотоксиколошката компатибилност, дадени се три групи за брзи биоразградливи лубриканти. Овие вклучуваат различни полиетилен гликол, растителни масла и посебни синтетички естери. Овие производи можат да се користат како основно масло за двотактни масла, масла за моторни пили, придушувачки и одвојувачки масла, лепливи лубриканти, масла за рамка на пила, распрсни масла, антикорозивни масла, лубриканти на точка, општи лубрикантни масла, хидраулични масла, лубрикантни масти итн. Биоразградливост: DIN E 51828 – 2 Брзи биоразградливи хидраулични масла се дефинирани во согласност со VDMA документ 24 568 (услови) и 24 569 (упатства за адаптација).

Број на боја

Одредување на скалата на боја за петролејни производи како што се лубрикантни масла, горивни масла, дизелни горива и парафин во 16 броеви на бои. Идентификација на боја: DIN ISO 2049 за јаглеводороди од минерални масла и слични производи. Боја според: DIN ISO 2049 под број на боја 0,5 е одредувањето на Сајболт бројот на боја: DIN 51 411.

Водена стабилност

Тест за однесувањето на масти во присуство на вода на различни температури DIN 51807-1/-2.

Гранично триење

е контактот на спарување на материјали кое се случува ако лубрикантниот филм се пробие или уништи од процесот на триење. Односот на триење како што е притисок или брзина води до контактот на материјалите, граничното триење е неизбежно со започнувањето и со наизменичните насоки на ротација бидејќи прво мора да се изгради потпорен лубрикантен филм.

Густина

Густината (r) на едно минерално масло или на сличен материјал е утврдена како сооднос на неговата маса (m) и неговиот волумен (V) на одредена температура (t), и е зависна од хемиската составеност на производот. Густината се зголемува со производи од ист вид со зголемувачки вискозитет и со зголемувачки квалитет на степенот на рафинирање: DIN 53757- r=m/V – види табела SI единици.

Динамичен Вискозитет

Апсолутен вискозитет, кој се бара за технички пресметки: DIN 51550 – види вискозитет – единици 1 (N' s)/m2 = 1 Pa' pp = 10 poise = 1000 cP.

Дисперзант

Активна супстанца која се додава на лубрикантните масла (особено моторните масла). Активните супстанци дисперзанти имаат способност да држат мали дисперзирани честички во лебдење додека не се исфилтрираат и/или отстранат со промена на маслото.

Дисперзија

Се однесува на систем од повеќе фази кој континуирано (медиум на дисперзија) се дисперзира низ втора супстанца (фаза на дисперзија) на пр. емулзии, аеросоли, суспенции, општи колоидални системи итн.

Дупки

Појави во вид на дупки на запчести површини на запчаници поради трошење на материјалот; во кружната зона, се формираат мали грешки и подоцна се развиваат во мали дупки на површината.

Емулзирачки флуиди за мешање

- види флуиди за мешање -

Емулзија

Интимна мешавина од две течности, често со млечен или заматен изглед. Емулзии можат да бидат од два типа: масло-во-вода (каде водата е континуираната фаза) и вода-во-масло (каде водата е неконтинуираната фаза).

Индекс на вискозност

Е пресметано одреден број на скала за промената во вискозитет кај едно минерално масло и/или синтетички маслен производ со температурни карактеристики. Висок индекс на висконост ја карактеризира помалата промена на вискозност отколку понизок индекс на вискозност во рамките на температурата, и обратно. Пресметка на VI од кинематска вискозност: DIN ISO 2909, ASTM D 2270.

Индустриски Лубрикант

Лубрикантно масло и лубрикантна маст за индустриски агрегати и машини; класификација во: DIN 51 502, DIN ISO 6743 секција 0 до 15.

Калциумска маст

Водоотпорна лубрикантна маст; многу добра маст за запечатување против вода, применлива како маст за чашки, за рачки, за валјаци, како хидраулична лубрикантна маст, маст за оски и лагери од -20 до 70°C; лубрикантни масти од калциумски сапун базирани на 12-хидроксистеарична киселина се употребливи до околу 120°C.

Карактеристики на одвојување на воздухот

Особено важни за турбински масла и хидраулични течности; распрснати воздушни меури во маслото може да предизвикаат проблеми, на пр. да влијаат врз компримибилноста и со тоа да предизвикаат да не функционираат хидраулични системи; DIN 51381; одредување на однесување на пена; DIN E 51 566.

Карактеристики на демулсификација

Ја опишува способноста на лубрикантните масла да депонираат вода и/или да спречат емулзија, тестирањето на демулсификациски карактеристики на масла од мешавини базирани на масло за лубрикантни масла и кидраулични флуиди базирани на минерално масло според: DIN 51599, карактеристики на демулсификација: DIN ISO E 6614.

Карактеристики на текот

Карактеристиките на текот (способноста за течење) зависат од видот на материјалот, на пр. минерални масла, синтетички флуиди, лубрикантни масти итн...Се разликуваат Њутнови, пластични, псеудопластични, дилатантни и тиксотропни карактеристики на тек.

Карактеристики на Ниска Температура

Карактеристики на производи од минерални масла кое се опишува од точката на облак, филтерабилноста, флуидноста, флок-точката, точката на замрзнување, точката на кристализирање, точката на турање и точката на облак.

Карактеристики на оксидација

Карактеристиките на стареење на лубрикантните масла кои содржат нелегурирана и активна супстанца, се мерат за зголемување на талогот на кокс со Конрадсон тестот по стареењето со пуштање воздух низ лубрикантното масло: DIN 51352-1, со пуштање воздух низ лубрикантното масло во присуство на F2O3 ( за турбински масла, TDL): DIN 51352-2, за одредување на карактеристиките на стареење на парните турбински масла и хидраулични масла кои содржат адитиви, зголемувањето на киселинската вредност при третирање на масло со кослород во присуство на вода, челик и бакар се утврдува: DIN 51587.

Квалитети на текот

Однесување на лубрикантни масла (флуидитет) на температури под 0°C. Одредување на флуидитет (Метод на U-туба): DIN 51 568.

Кинематска Вискозност

Го одредува односот на густината на вискозност; се одредува на 20°C, 40°C и 100°C во mm2/s (cSt), DIN 51550 n = h/r = динамична вискозност/густина (mm2/s) 1 центисток = 1 cSt = 1 mm2/s = 1*10-6 m2/s.

Класа на Ризик/Класа на Опасност

Класификација на запалливи течности во: Група А: Флуиди кои немаат температура на запалување над 100°C и не ги покажуваат карактеристиките на група Б во поглед на растворливост во вода: Течности со температура на запалување под 21°C: DIN 51775. Класа на опасност II: течности со температура на запалување од 21°C  до 55°C: DIN 51755 Класа на опасност III: течности со температура на запалување над 55°C до 100°C: DIN 51758 група Б: Течности со температура на запалување под 21°C, кои се раствораат во секој аспект на 15°C во воде ИЛИ запалливи флуидни компоненти кои се раствораат во секој аспект на 15°C во вода. Мора да се биде во согласност со регулациите за запалливи течности за складирање, транспорт (VbF), идентификација итн.
Конрадсон-Тест (ССТ)

Одредување на количината на јаглеродни остатоци во согласност со Конрадсон, наменето да даде некаков индикатор за релативните тенденции кон формирање на кока. Примерокот (дизелно гориво, горивно масло, лубрикантно масло, лубрикантна маст) се гори (јагленосува) во сад со недостиг од воздух. Преостанатата кока се мери во процент на измерената тежина. Во случајот на дизелни горива, Конрадсон тестот потврдува навестувања за тенденции кон затнување инјектори со горивно масло за создавање на кока на вентилите за сечење и со лубрикантни масла  за потеклото на формации на талог: DIN 51551.

Корозија на метали

Го опишува уништувањето на материјали поради хемиски и електрохемиски реакции со елементи во средината.

Лубриканти за Екстремен Притисок

Лубрикантите за екстремен притисок, како што се лубрикантните масла или лубрикантните масти кои содржат ЕП активни супстанци (поларни или метални активни адитиви и/или цврсти лубриканти итн.) за да дозволат поголема апсорпција на товар, како на пр. во моторни масла, масла за запчаници, хипоидни масла за запчаници, растворливи масла итн.

Лубриканти за Градење и Машинерија за Градежно Инженерство

Лубриканти за мотори, запчаници, хидраулики како и масти за подмачкување и лубрикација на преносни системи за градежна машинерија: DIN 51 516.

Лубриканти со Адхезивни Карактеристики

Лубрикантни масла со адхезивни подобрувања, вискозна адхезивност, често битумни, високо вискозни лубриканти.

Лубриканти

Било која супстанца која е ставена меѓу две површини во релативно движење со цел да се намали триењето и/или абењето меѓу нив.

Лубрикантни масти

Мешавина на течен лубрикант (обично петролејно масло) и згуснувач (обично сапун) раширен во маслото. Бидејќи мастите не течат лесно, тие се користат онаму каде се бара продолжено подмачкување и онаму каде маслото не би се задржало. Згуснувачот може да игра исто толку важна улога како маслото во подмачкувањето. Сапунските згуснувачи се формираат со реагирање (сапонифицирање) на метален хидроксид, или алкал, со маст, масна киселина, или естер. Видот на користениот сапун зависи од посакуваните карактеристики на маста. Калциумските (бигорски) сапунски масти се многу отпорни на вода, но нестабилни на високи температури. Натриумските сапунски масти се стабилни на високи температури, но се измиваат во нормални услови. Литиумските сапунски масти се отпорни и на топлина и на влага. Сапун од мешана база е комбинација на сапуни, со некои од карактеристиките од секој тип. Комплексен сапун се формира од реакцијата на еден алкал со кратковерижна органска или неорганска киселина за да формира метална сол (агенсот на комплексирање). Агенсите обично ја зголемуваат точката на паѓање на маста. Литиумските, калциумските и алуминиумските масти се чести. Алкали во комплексно-сапунски масти. Згуснувачи без сапун, како што се глините, силикатните гелови, јаглерод црно и разни синтетички органски материјали исто така се користат во производството на масти. Една повеќенаменска маст се прави за да овозможи отпорност на топлина, како и вода, и може да содржи адитиви за зголемување на товарниот капацитет и да спречи ’рѓосување.

Литиумска Маст

Лубрикантни масти кои се прават со сапонификација на масла со Литиум-12-Хидроксистеарик; добра водоотпорност и голем опсег на температура, висока точка на паѓање, оперативна температура од -25°C до 130°C, краткотрајно 140°C.

Масло за запчаници

Лубрикантно масло за индустриски запчаници: DIN 51509, 51517-1/-2/-3 (лубрикантни масла, C, CL, CLP), за запчаници за моторни возила според API GL 1 до GL 6, SAE класи: DIN 51512.

Масло за топлотно третирање

Потопување на топлотно произведен челичен дел, како што е запчаник или оска, во флуид за да се постигне брзо и рамномерно, таканаречено масло за топлотно третирање; се користи за да се изладат метални делови за време на нивното производство, и често се претпочита наместо вода бидејќи поспориот пренос на топлина на маслото ја намалува можноста за извиткување или напукнување на металот. Едно масло за гаснење мора да има одлична оксидациска стабилност и термална стабилност, и треба да дава чисти делови, без талог. Во поглед на рафинирање, едно масло за гаснење е масло воведено во пареа на висока температура на напукнати (види напукнување) петролеумски делови за да ги излади.

Масло за пренос на топлина

Температурно отпорно и неоксидирачко минерално масло или синтетичко масло со добра точка на запалување кое може да се користи како флуид за пренос на топлина за ладење или затоплување. Понатамошни релевантни карактеристики се почетната точка на вриење, точка на запалување, притисок на пареа, тек и температура на напукнување, масла за пренос на топлина Q: DIN 51522.

Масло за калапи

(а) Масла за подмачкување на внатрешните страни на калапи направени од дрво, метал или слични материјали за произведување бетон, керамика, плочки итн. за да се овозможи лесно вадење на предметот од калапот.
(б) исто така се викаат агенси за вадење за да се гарантира добро одвојување на деловите во калапот.

Масло за ерозија со искра

Се користи за машинирање со електрично празнење на многу тврди метали како диелектрик. Мора да има добра изолација, ладен алат и делови за работа и треба лесно да се јонизира. Минимална тенденција на испарување, висока точка на запалување, стабилност на оксидирање, компатибилност со филм и заварувања, хемиски неутрален, високо рафиниран, ниски ароматики се само некои од добрите страни кои го истакнуваат овој производ. Вискозноста е на отприлика 2 до 4,5 mm2 на 40°C.

Масло за челични ролни

Специјални масла за работење со метал, кои можат да се користат при работење со ладни ролни да го олеснат влезот на металот меѓу работните ролни т.е. лубрикацијата и ладењето за време на вадењето.

Маст за подмачкување од алуминиумски сапун

Маст за подмачкување базирана врз алуминиумски сапун и минерални масла, добра лепливост и добра водоотпорност, ниска стабилност на сечење и ниска точка на опаѓање од околу 120°C.

Маст за лагери

Мастите за подмачкување на лагери се често литиумски сапонифицирани лубрикантни масти како и натриумски сапунски лубрикантни масти за посебни полиња на примена, на пр. калциумските сапунски лубрикантни масти се за примени каде има големо присуство на вода.

Маст за запчаници

Мастите за запчаници во повеќето случаи се натриум бикарбонат сапунифицирани, но некои се исто така и Al- и Ca-сапунски масти. Дебели до половина од флуидната маст за запчаници (NLGI 0, 00, 000 и 1) и запчани мотори со затвори од еден канал, делумно ЕП составени, DIN 51826 Класификација за конзистентност за лубрикантни масти: DIN 51818.

Машина со четири топки

Направа за тестирање на масло за тестирање на ЕП лубриканти, со четири топки позиционирани во облик на пирамида, а горната топка ротира на вертикална оска. Товарот може да се зголеми додека не се заварат топките (точка на заварување), товарот на N служи како VKA вредност, за проценка на карактеристиките на абење, дијаметарот на браздата на трите стационарни топки се мери во услови на еден час време за тестирање: DIN 51350-1/-2/-3.

Машинерија за тестирање масла

Машинерија за тестирање на лубрикантните карактеристики на лубрикантни масла и масти: особено за различни оперативни карактеристики и гранично триење, хидродинамично подмачкување, ниски и високи температури итн.

Метален сапун

Металите и нивните соединенија реагираат со масни киселини и формираат метални сапуни кои се користат како ЕП адитиви во лубрикантни масла и како агенс за згуснување во лубрикантните масти.

Метална Работна Течност

Лубрикант за ладење и подмачкување на материјали додека се сече и делумно додека се обликува; DIN 51385 се дели во

0. течност за сечење 1. течност за сечење која не се меша со вода 2. течност за сечење која се меша со вода 2.1 емулзирачка течност за сечење 2.2 течност за сечење растворлива во вода 3. течност за сечење измешана со вода 3.1 емулзија на течност за сечење (масло-во-вода) 3.2 Одредување на карактеристики за спречување на корозија на лубриканти за ладење измешани со вода: DIN 51360-1/-2; Стабилност на емулзираните метални течности за работа: DIN 51367; Одредување на делот одвоен со хидрохлорна киселина од водена мешавина на метални флуиди: DIN 51368, pH-вредност на лубриканти за ладење мешани со вода: DIN 51369.

Метално масло за работа

Општ термин за масла за сечење, масла за ваљаци, масла за извлекување и бушење, што се мешаат со вода и што не се мешаат со вода, стандардната референца е течности за сечење; главни задачи: зависи од примената, подмачкувањето, ладењето, транспортот на чипови, заштитата од ’рѓосување итн. – види течности за сечење.

Мешано Триење

Ја опишува состојбата на триење кога граничното триење и течното триење се случуваат истовремено/едноподруго. Грубоста на површината (груби врвови) се делумно одвоени, сепак, при контакт доаѓа до абење.

Минерални масла (Петролеј)

Производи од минерални масла кои се добиваат од минерален извор, како што е петролеј, екстрактиран со течна дестилација и рафинирани производи кои примарно се состојат од мешавини на заситени и мала количина незаситени јаглеводороди.

Ноак-Тест

Ги одредува загубите од испарување на лубрикантните масла на високи температури.

Натриумска комплексна маст

Има добри лубрикантни карактеристики, добра адхезивна способност и особено минимално двоење на маслото, и со тоа особено погодно за лагери за големи брзини. Таа сепак е чувствителна на вода NLGI Национален Институт за Лубрикантни Масти NLGI Класа NLGI Класа класификација на конзистентност (класи на пенетрација) за лубрикантни масти: DIN 51818 класа пенетрација на конус во согласност со DIN ISO 2137 во десетини од милиметар (0,1 mm) 000 лубриканти 445 до 475 00 400 до 430 0 355 до 385 1 комбинација маст 310 до 340 2 265 до 295 3 220 до 250 4 нормална маст 175 до 205 5 130 до 160 6 цврста маст 85 до 115.

Одделување на масла/Крвавење

Лубрикантни масти складирани подолг период или во покачени оперативни температури, можно е да имаат мало одделување ма масла. Обично ова нема големо значење, но поголеми количини масло не смеат да се одвојат, инаку би дошло до таканаречено крвавење. Одредување на одделување на масла од масти под статични услови: DIN 51878.

Оксидација

(а) е хемиската комбинација на една супстанца со кислород. Сите петролејни производи се подложни на оскидација, со резултат деградација на нивниот состав и перформанси. Процесот се забрзува со топлина, светлина, метални катализатори (на пр. бакар), и присуството на вода, киселини, или цврсти загадувачи. Првите реактивни производи на оксидацијата се органски пероксиди. Продолжената оксидација катализирана од пероксиди, формира алкохоли, алдехиди, кетони и органски киселини, кои понатаму можат да се оксидираат да формираат полимери кои се со висока молекуларна тежина и се нерастворливи во масло; овие се сталожуваат како талози, лакови и гуми кои можат да го оневозможат ракувањето со опремата. Органските киселини кои се формираат од оксидацијата се корозивни за метали.

(б) е несаканата хемиска модификација на минерални и синтетички производи и лубриканти и горива за време на употреба и за време на складирање. Поради реакцијата со кислород, топлина, светлина како и катализаторски влијанија од метали и други нечистотии ќе ја забрзаат стапката на процесот на стареење. Ова резултира со формирање на киселини и талог; материјали за заштита од стареење – антиоксиданти (АО) ќе го одложат стареењето.

Оксидациски тестови

Тестирање на тенденцијата за стареење на лубрикантните масла, горива и лубрикантните масти во присуството на катализатори на покачени температури: DIN 51554-1/-2/-3: 51 394: за петролеј: DIN 51780: EN 9; за авијациски петролеј: DIN 51799; за лубрикантни масти: DIN 51808; за турбински управувачки флуиди: DIN 51 373.

Оксидна пепел

Се применува главно кај свежи масла без адитиви и/или се употребува со адитиви без пепел и служи за проценка на степенот на чистота.

Основно масло

Главна компонента измешана во минерални масла и/или синтетички масла и/или сложени лубрикантни масла како што се моторни масла, масла за запчаници итн. или во производи кои содржат дел од лубрикантно масло на пр. лубрикантна маст. Типот и количината на основните масла во производот ги одредуваат карактеристиките на подмачкување како што е однесувањето на температурата на вискозитет, оксидациската стабилност, реакцијата на адитивите, пенетрацијата, одесувањето на фрикцијата итн.

Пенење

Одредување на карактеристики на пенење од лубрикантни масла: ISO 6247

Пенење на минерални масла

Количината на маслена пена која се формира под одредени услови (преку дување на воздух низ неа) ја мери тенденцијата на пенење на маслото, одредување на карактеристики на пенење: ISO 6247.

Пепел

Органската супстанца која останува по целосното согорување на неоргански компоненти. Минерални остатоци кои резултираат како оксид (оксидна пепел) или сулфат (сулфатна пепел по претходно додавање на сулфурна киселина) додека лубрикантите горат. Сулфатна пепел само за лубрикантни масла со метално-органски адитиви и искористени лубрикантни масла, пепел од минерално масло; DIN 51575, EN 7, пепел од лубрикантни масти; DIN 51803.

Подобрувач на лепливоста

За зајакнување на маслени филмови на метални површини преку структурно вискозни карактеристики, комбинирани главно со зголемена вискозна лепливост. Високомолекуларни јаглеводороди, високи полимерни комбинации, алуминиумски сапуни итн. би требало да предизвикаат вродена маслена кохезија.

Полиалфа Олефини

Термин за синтетички јаглеводороди кои се прават со процесот на хидронапукнување од парафински гач со користење на посебна катализаторска технологија (полимеризација и кополимеризација на ниски олефини).

Повеќенаменски масла за запчаници

За употреба во менувачки, помошни, хипоидни запчаници во моторни возила, трактори и градежна машинерија, под услов да се исполнети MIL спецификациите и/или API класификациите и да е дадена добра компатибилност меѓу различните активни супстанци (адитиви) со печати, нежелезни метали итн.

Повеќенаменски масти

Универзално применливи лубрикантни масти за сите масни лубрикантни точки и кои ги исполнуваат нивните барања, на пр. за употреба во обични и ролер-лагери со температурен опсег од отприлика -30°C до 140°C, како и за апликации со голем брзински однос.

Повеќенаменски масла

Индустриски лубриканти кои можат универзално да се применат; преку посебна адитивна формулација се исполнуваат барањата на различни агрегати за машински алатки, како што се барањата на флуиди за сечење итн. Затоа, ако се исполнат барањата на агрегатите, можат да се употребуваат како машински масла, водечки масла, флуиди за сечење, хидраулични течности во централни лубрикантни системи итн.

Притисок на текот

Го идентификува потребниот притисок за да се истисне млаз лубрикантна маст од отвор за тестирање под специфични услови. Мери за конзистентноста на лубрикантната маст и го идентификува нејзиното однесување при турање. Притисок на текот на лубрикантни масти во согласност со Кестернич: DIN 51805.

РН Вредност

Мерење на водород (Н)-јонска концентрација во воден раствор за киселост и/или алкалната реакција: рН-вредност = 7: неутрално; pH>7: алкално; pH<7: кисело; важно за инспекциски цели на флуиди за сечење кои се мешаат со вода; мерења преку рН-хартија или електрични инструменти за мерење на рН: DIN 51369.

’Рѓа

’Рѓа или корозија е симултаниот напад на површината на челик или железо од кислород и влага.

Симбол за еколошки компатибилни производи

Еколошки симбол кој се назначува од Umweltbundesamt (Федерална Канцеларија за Заштита на Животната Средина) во согласност со упатствата на RAL за производи со интегрирана еколошко внимание, во споредба со конвенционални алтернативи за истите примени со далеку попозитивни еколошки карактеристики. За лубриканти, следните основи за поделба за еколошки знаци беа објавени:
брзо биоразградливи верижни лубриканти за моторни пили RAL-UZ 48
брзо биоразградливи лубриканти и калапни масла RAL-UZ 64
брзо биоразградливи хидраулични флуиди RAL-UZ 79.

Синтетички лубриканти

Лубриканти направени за примени со особено големи барања. Синтетичките лубриканти можат да се користат во посебни услови на високи температури - /перформанси при високи температури, висока оксидациска стабилност, услови на висок притисок, посебно однесување на вискозност/температура, биоразградливи, флексибилен интервал на промена на масло итн. Синтетичките лубриканти можат да се базираат на: Полиалкилен Гликол, Полиалфаолефини, Полиисобутилен, Дибазна киселина –или Полиол-Естер, Алкилирани ароматици или Фосфатни естери.

SKF машина за тест на масти

Механички динамичен тест за карактеристики на масти за лагери на различни температури и брзини на ротација: DIN E 51806-1/2.

Спецификации

Регулации за лубриканти и горива во кои физичките и хемиските карактеристики како и методите на тестирање се одредени.

Стабилност на сечење

Зголемувачи на индексот на вискозност (полимери растворливи во масло) се додаваат за подобрување на карактеристиките на температурата на вискозност во лубрикантни масла, хидраулични масла итн. Овие полимерни молекули се делумно во огромни молекуларни формации (макро-молекули) во високи температурни опсези. Тие потоа ја менуваат својата молекуларна структура и/или се распаѓаат додека им дејствуваат на силите на сечење додека се присутни во запчаните или хидрауличните системи. На овој начин, се случува помалку или повеќе голема загуба на вискозност. Одредување на стабилност на сечење на лубрикантни масла: DIN 51382, CEC L-14-A-88, L-25-A-78, L-37-T-85, L-45-T-92.

Степен на дисперзија

Ја опишува големината на честичките во дисперзија (на пр. лебдење). Колку се помали честичките во дисперзијата, толку попроѕирна изгледа. За мешање на флуидни емулзии/лебдења, зависно од типот, големината на честичките е меѓу 0,1 и 10 µm.

Тест со Бакарна Лента

Метод за одредување до кој степен лубрикантните масла и лубрикантните масти влијаат врз бакарна корозија; за минерални масла: DIN 57 759, за лубрикантни масти: DIN 51 811.

Тимкенова Тест Машина

Машина за тестирање на масти за одредување на карактеристиките на висок притисок на лубриканти (подврдувач на абење).

Точка на вриење

Температура на која една хемиски хомогена материја врие.

Точка на горење

Во согласност со DIN ISO 2592, минималната температура на која концентрацијата на пареа на една запаллива течност е доволна да издржи горење од отворен оган подолго од пет секунди. Кливленд Отворен Куп.

Точка на облак

Температурата на која се појавува облак од восочни кристали во течен производ под контролирани услови на тестирање во согласност со DIN ISO 3015.

Точка на паѓање

Температура за тестирање на која примерок паѓа низ отворот на вентил додека се загрева и тече во дното на епруветата, за лубрикантни масти: DIN ISO 2176.

Точка на запалување

Ја одредува најниската температура на која едно масло (и други јаглеводороди) ќе генерираат доволно пареа за да се запалат. Мерењето се случува во отворена и/или затворена чаша, во која флуидот се тестира во контролирани услови за да генерира доволно запаллива пареа која моментно се запалува кога ќе се примени мал пламен: DIN 51755-2, DIN ISO 2592, DIN pr EN 57 – види исто така точка на оган.

Точка на одвојување

Ја идентификува температурата во °C на која восочни материјали во лубрикантно масло се одвојува од мешавина на масло и фреон со што мешавината добива замаглен изглед. Обично се користи да се процени тенденцијата на масла за ладење за да се затнат вентилите за ширење или капиларите во системи за ладење: DIN 51 351.

Точка на замрзнување

Ја идентификува точката на замрзнување на авијациски горива, петролејни производи и моторен бензен: ISO 3013.

Точка на топење

Температура на која едно цврсто тело се претвора во течната состојба на материјата кога ќе се загрее.

Точка на турање (Тт)

Е најниската температура на која едно масло сеуште тече кога ќе се излади под наведени услови. Одредување на точка на турање: DIN ISO 3016.

Трибологија

Трибологија претставува научното истражување и техничката примена на триењето, абењето и лубрикацијата во поглед на дизајн, материјали, официјални регулации итн.

Триботехнологија

Триботехнологија е за напредокот на трибологија како и за со одржувањето на квалитетот на машините и алатите, поедноставувањето на примената на лубрикантот, сведувањето на загубите на енергија на минимум, еколошките загрижености, ефтиното производство и посветеното програмирано одржување.

Турбинско масло

Парното турбинско масло е високо рафинирано минерално масло отпорно на стареење за лубрикација и ладење на парни турбински запчаници, управувачи и лагери како и машини на погон на запчаници како на пр. генератори, компресори и пумпи. Воденото турбинско масло е неемулзирачко лубрикантно масло кое е стабилно во стареењето и се користи за водени турбини.

FZG

Институт за истражување на запчаници и менувачи.

FZG-тест

Механички тест на лубриканти за запчаници во машина за тестирање на тензија на запчаници за да се одреди максимум дозволениот товар на лубриканти, други карактеристики како што е странично измазнување, тенденција за пенење и однесување на корозија се проценети од овој тест според изгледот. Исходот е во достигнатите фази на пропаднат товар (1-12, 12 = најголем товар) како и специфичното абење покрај понатамошните наведени детали: DIN 51354-1/-2 (Исто така наречен Ниманов четвороквадратен тест за масло за запчаници.).

Хидрауличен Флуид

Огноотпорен флуид за притисок кој служи како медиумот за пренос на сила во еден хидрауличен систем: VDMA 24317, 24320 и во согласност со барањата и тестовите за огноотпорни флуиди за хидраулични погони и контроли на комисијата на Европските заедници, 7ми Луксембуршки извештај (континуиран комитет за стабилност во рударството на тврд јаглен): ISO/DIS 6071, ISO/DP 6743 T 0.

Хидраулично масло

Флуид отпорен на стареење, непенечки, високо рафиниран флуид за притисок направен од минерални масла и/или синтетички масла со ниска точка на стврднување за употреба во хидраулични системи, главно со хидростатички погони, можат да се користат во хидраулични системи со хидродинамични погони, досега барањата за ваквите погони кореспондираат со HL хидраулични масла (масла за притисок) направени од минерални масла со активни супстанци за да се зголеми заштитата од корозија, заштитата од стареење и намалување на абењето во мешаната област на триење како и подобрување на термалните карактеристики на вискозноста: DIN 51524-3 HLPD се хидраулични масла со детергентски адитиви.

 
 
 
Санимпекс - Изработка 2010. Сите права се задржани