Станете познавач на масла
Масла за хидраулични состави
Масла за компресори
Масла за подмачкување на автоматски менувачи (ATF)
Масла за подмачкување на менувачи и диференцијали на моторни возила
Масти
Основи на мазива и нивна употреба
Течности за хидраулични системи за сопирање
Течности за заштита на ладилникот на возилото од замрзнување и корозија
Универзални масла за трактори
Лубриканти АБВ
Мазива, масла и течности за моторни возила
Мазива, масла и течности за моторни возила

 • Моторни масла
 • Класификација на масла за четворотактни мотори на моторни возила
 • Класификација на масла према нивото на квалитет
 • Класификација на масла према спецификација на квалитет API
 • Fuel Economy (API)
 • Класификација на масла према спецификација на квалитет ACEA
 • Спецификација на квалитетот према произведувачите на моторни возила
 • Класификација на масло за двотактни бензински мотори


 • Моторни масла


  Моторите на моторните возила се изложени на различни услови на работа. Повеќе од 50% од патничките возила се возат на кратки релации, додека другиот дел се возат на долги релации и поминуваат годишно и до 100.000 км. Интервалот на замена на маслото најчесто зависи од создадената релација на возење и квалитетот на погонското гориво, но и од квалитетот на маслото кое може да биде од 5000 па до 100.000 км кај некои теретни возила при идеални услови.

  Скоро е невозможно да се одреди точниот интервал на замена на маслото, бидејќи зависи од бројни чинители меѓу кои најзначајни се следниве:

 • релација и услови на возење
 • квалитет на погонското гориво
 • квалитет на маслото.


 • Притоа главно е да сите моторни масла мораат да ги задоволат и исполнат следните барања:

 • подмачкување
 • ладење
 • заштита од корозија
 • одржување на чистота на моторот
 • компатибилност со метали
 • оптимален однос на вискозност и различна температура на кои работи моторот
 • висока оксидација, термичка стабилност и слично.


 • Постојаното подобрување на физичките, хемиските и останатите работни карактеристики на моторното масло се случува и поради се понапредниот технолошки развој на моторот. Конструкторите на мотори, после секоја технолошка промена на моторот, поставуваат и додатни барања за нивното подмачкување, односно бараат додатен квалитет на моторното масло. На пример, Мерцедес Бенц формулираше дури 56 барања во поглед на моторното масло.

  Таквите барања доведоа до воведување на ознаки на вискозна градација и видови на квалитет на моторното масло. Во прв ред, на нив се препишуваат условите и тестовите кои моторното масло мора да ги задоволи за да се подредат во одредена категорија за одредени типови на мотори и услови на нивната работа.
   
  Класификација на масла за четворотактни мотори на моторни возила

  Класификација према вискозност:
  Класификација на моторните масла према вискозноста т.н. SAE вискозна градација го воведе Друштво на амерички автомобилски инженери (Society of Automotive Engineers).

  Према таа класификација се одредуваат следните градации:
   
  Моноградни масла
  /степен на градација/
  Област на примена зависно од климатски услови или годишно време
  Област на примена зависно од приближни надворешни температури
  SAE 0W
  зимско моторно масло
  пониско од -350 С
  SAE 5W
  зимско моторно масло
  пониско од -300 С
  SAE 10W
  зимско моторно масло
  0 до -200 С
  SAE 15W
  зимско моторно масло
  -15 до +200 С
  SAE 20W-20
  зимско летно,зависно од клим.зона
  -10 до +200 С
  SAE 25
  зимско мот.масло за блага клима
  0 до +300 С
  SAE 30
  летно моторно масло
  0 до +300 С
  SAE 40
  летно мот.масло за топли земји
  15 до +400 С
  SAE 50
  летно мот.масло за тропски земји
  над +400 С
   Мултиградни масла
   
   
  SAE 0W-30
  сите годишни времиња
  пониско од -30 до +300 С
  SAE 0W-40
  сите годишни времиња
  пониско од -30 до +400 С
  SAE 5W-30
  сите годишни времиња
  пониско од -20 до +200 С
  SAE 10W-40/50
  сите годишни времиња
  пониско од -20 до +400 С
  SAE 10W-30
  сите годишни времиња
  пониско од -20 до +200 С
  SAE 15W-40/50
  сите годишни времиња
  пониско од -15 до +400 С
  SAE 20W-50
  сите годишни времиња
  пониско од -10 до +400 С
   МАСЛА ЗА ЗАБЧАНИЦИ
  Моноградни масла заменувачи
   
   
  SAE 70W
  специјално за нордиски земји
   
  SAE 75W
  зимско масло
   
  SAE 80W
  зимско масло
   
  SAE 90W
  летно масло
   
  SAE 140W
  летно масло за посебна примена
   
   Мултиградни масла за менувачи
   
   
  SAE 75W-90
  сите годишни времиња
   
  SAE 75W-140
  сите годишни времиња
   
  SAE 80W-90
  сите годишни времиња
   
  SAE 85W-140
  сите годишни времиња
   
   
  Напомена: масло за менувачи ретко се избира према климатската зона или надворешната температура. Најчесто се избира према карактеристиките на менувачот со обавезно придржување на препораките на произведувачот или овластениот сервис.
   
  Класификација на масла према нивото на квалитет

  Класификацијата на масла према нивото на квалитет ја утврдија:

 • API - Амерички институт за нафта American Petroleum Institute) 1951. Во Европа оваа класификација беше прифатена во 1972 год., а последна ревизија беше извршена 1996 год.
 • CCMC, утврдена од Комитетот на конструктори на мотори и возила на Европска Заедница(Comite des Constructeurs d' Automobiles du Marche Comun)која важеше до 1996 год.
 • ACEA, Асоцијација на европски производители на возила (Association des Constructeurs Europeens d' Automobiles). Членови на оваа асоцијација се:BMW, DAF, FIAT, FORD, GM, MAN, MB, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, ROVER, SAAB, SCANIA, VW, VOLVO и др.
 • MIL – L спецификација на америчка војска.


 • Освен овие општо-важечки спецификации, производителите на возила и мотори препишуваат и свои посебни услови (свои производствени спецификации): MB, VW, MAN, VOLVO, OPEL, GM, BMW, PORSCHE и други.
   
  Класификација на масла према спецификација на квалитет API-Класа (САД и Источна Азија – Јапонија/Кореа)
   
  S Категорија на масла за 4-тактни бензински мотори
  API
  S - Категорија
  Временски период на употреба
  API
  SA, SB, SC
   застарена и не е во употреба
  API
  SD
   за бензински мотори произведени од 1968 до 1970 год.
  API
  SE
   за бензински мотори произведени од 1972 до 1980 год.
  API
  SF
   за бензински мотори произведени од 1980 до 1989 год.
  API
  SG
   за бензински мотори произведени од 1989 до 1994 год.
  API
  SH
   за бензински мотори произведени од 1994 до 1996 год.
  API
  SJ
   за бензински мотори произведени од 1996 до 2001 год.
  API
  SL
   за бензински мотори произведени од 2001  до пред
   скоро
  API
  SM
   последна класификација за бензински мотори
   
  API
  C-Категорија
  Временски период на употреба
  API
  CA / CB
  застарена и не е во употреба
  API
  CC
  за дизел мотори произведени од 1961 до 1970 год.
  API
  CD
  за дизел мотори произведени од 1970 до 1983 год.
  API
  CE
  за дизел мотори произведени од 1983 до 1990 год.
  API
  CF-4
  за дизел мотори произведени после 1990 год. со посебни  
  адитиви, со или без турбо-полнач, зголемена заштита од
  стареење,трошење и корозија
  API
  CG-4
  за дизел мотори произведени после 1994 год. кои работат на
  зголемени работни температури, при големи оптеретувања, го
  контролира  создавањето на талог и чад
  API
  CF-2
  2-тактни дизел мотори произведени после 1994  год.,ја заменува CD-2
  API
  CF
  градежни машини произведени после 1994 год., ја заменува CD
  API
  CH-4
  за дизел мотори произведени после 1998 год., го контролира
  создавањето на талог и чад, за најголеми оптеретувања на
  мотори со EUR 1, EUR 2 и EUR 3 норма.
  API
  CI-4
  последна класификација од 2002 год., ги заменува досегашните
  CH-4 / CG-4 / CF-4
   
  Fuel Economy (API)

  Посебно внимание на API спецификација кое го содржи моторното масло. Имено, сите моторни масла покрај стандардната спецификација по API,ја содржат и ознаката EC,што значи ENERGY CONSERVING (заштеда на енергија). Ознаката EC во API спецификацијата се наоѓа на пр. API SL/CF/EC, додека истото масло без Fuel Economy ќе ја носи ознаката API SL/CF. Моторните масла со EC ознака гарантираат заштеда во потрошувачка на гориво од 1,7 - 3% зависно од вискозната градација и можат да се најдат само кај лесно-течните моторни масла (на пр. 0W30, 0W40, 5W40 и 10W40).
   
  Класификација на масла према спецификација на квалитет ACEA

  Како што веќе рековме, оваа класификација 1996 ја заменува европската спецификација CCMC.Зошто?
  Во текот на анализата на CCMC-класификација и нејзиното прегрупирање во ACEA,на виделина излегоа неколку аспекти:

  1. Потребата од исполнување на се поголемите барања на современите производители на мотори покажа во 1996 год. дека овие барања CCMC-класификацијата не може да ги задоволи, како и неможноста да го прати брзиот развој на современите мотори.

  2. Со воведувањето на поквалитетниот состав за забележување на резултатите од тестирањата на моторните масла, произлезе потребата сите постигнати резултати од тестирањата да бидат забележани во Еврпоскиот Регистарски Центар. Према тоа, испитувањата од ACEA се доверија на неутрална комисија која оневозможува производите кои не се испитани да се внесат во ACEA спецификацијата.
   
   
  ACEA
  Капацитет
  Опис
  HTHS (mPa*s)
  A1, B1
  ••
  Стандарден квалитет; нормални инетрвали  на промена; ниска вискозна градација; одговара на спецификација API SH/SG/CF
  мин. 2,9
  макс. 3,5
  A2, B2
  ••
  Стандарден квалитет; нормални инетрвали  на промена; одговара на спецификација API SG/SH/CF
  > 3,5
  A3, B3
  •••
  Висок квалитет; продолжени интервали на промена; зголемува контрола на трошење и создавање на црн талог; одговара на спецификација API SH/SJ/CF
  > 3,5
  (A4)
  ••••
  Специјално за бензински мотори со директно вшприцување
   
  B4
  ••••
  Исто како B3, т.е. специјално за дизел мотори со директно вшприцување
  > 3,5
  A5, B5
  •••••
  Измена при испарување и стабилност на високи температури; исто како A3/B4 само со намален HTHS
  мин. 2,9
  макс. 3,5
  E1
  Стандарден квалитет за оптеретени дизел мотори; не се употребува од Март 2000  год.
  3,5
  E2
  ••
  Нормално оптеретување; нормални интервали на промена; одговара на спецификација API CF-4, MB 228.1, MAN 271
  3,5
  E3
  •••
  Високи перформанси; ги задоволува барањата на EUR 1 и EUR 2; продолжени инетрвали на промена; за тешки работни услови; одговара на спецификација API CG-4, MB 228.3, MAN M 3275
  3,5
  E4
  ••••
  Врвен квалитет за многу тешки работни услови; продолжени интервали на промена; одговара на спецификација на MB 228.5, MAN M 3277
  3,5
  E5
  •••••
  Врвен квалитет за оптеретени дизел мотори со највисоки карактеристики; одговара на API CH-4; ги задоволува нормите EUR 1, EUR 2, EUR 3
  3,5
  E6
   
  Висока и апсулутна врвна класа за овозможување на најдолги интервали на промена; Low-SAPS-масло со ниска содржина на сулфат, фосфор и сулфур; ги задоволува нормите  EUR 4  и EUR 5; одговара на спецификација MB 228.51/235.27,
  MAN M 3477
   
  E7
   
  USHPD-моторно масло од висока и апсулутна врвна класа за овозможување  на најдолги интервали на промена;  ги задоволува нормите  EUR 4  и EUR 5; одговара на спецификација MB 228.5, MAN M 3277
   
   
  HTHS (mPA*s) – задвижувачко однесување (стабилност) при високи температури
   
  Спецификација на квалитетот према производители на моторни возила
   
  Спецификација
  AUDI
   
  Дозволена SAE-област
  VW 500.00
  Ниско-вискозни, лесно-тековни масла за бенз. и дизел мотори без турбо-полнач; одговара  на API SH ACEA A2
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40
  VW 501.01
  За бенз. и дизел мотори без турбо-полнач; одговара на API SG ACEA A2;
  нормален квалитет
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40/50/60, 15W-40/50,20W-40/50
  VW 502.00
  За бензински мотори со стандарден вискозитет; према ACEA A3; висок квалитет
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40/50/60, 15W-40/50,20W-40/50
  VW 505.00
  За дизел мотори со и без турбо-полнач; без пумпа-вбризгалка; ACEA B4
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40/50/60, 15W-40/50,20W-40/50
  VW 505.01
  Синтетички моторни масла SAE 5W-40  за патнички и лесно доставни возила за бенз. и дизел мотори со пумпа-вбризгалка; ACEA A3/B3/B4; API SL/SJ/CF
  5W-40
  VW 503.00
  LongLife масло за бенз. мотори; продолжува интервал на промена на масло до 30000 км; ACEA A3
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40
  VW 503.01
  За AUDI бензински мотор со трубо-полнач ACEA A3
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40
  VW 506.00
  LongLife масло за дизел мотори без  пумпа-вбризгалка; продолжува интервал на промена на масло до 50000 км
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40
  VW 506.01
  LongLife масло за дизел мотори со пумпа-вбризгалка со B4        
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40
  VW 504/507.00
  LongLife масло со Low-SAPS за бенз. и дизел мотори; ги заменува досегашните норми 506.00 / 506.01/503.00
   
   
  Спецификација BMW
   
  Дозволена SAE-област
  BMW Special Oil
  За бенз. и дизел мотори; одговара ACEA A3/B3; HTHS = 3,5; за модели до 1998 год., но се уште се употребува
  0W-X, 5W-X,10W-X
  BMW LongLife 98
  За бензински  и дизел мотори; одговара на спецификација ACEA A3/B3;  продолжува интервал на промена на масло од 25000 до 30000 км; за модели од 1998 год.
  XW-30, XW-40
  BMW LongLife 01
  За бензински и дизел  мотори; одговара  на спецификација ACEA A3/B3; продолжува интервал на промена на масло;
  за модели од 2001 год.
   
  BMW LL 01FE
  За одредени бензински  мотори од 2001 год.; одговара на  спецификација ACEA A3/B3; продолжува интервал  на промена на масло
   
  BMW LongLife 04
  За бенз. и дизел мотори; продолжува интервал на промена на масло;
  за модели од 2004 год.
   
   
  Спецификација CHRYSLER
  (према Chrysler/Jeep Lubr. Recommend.
  08/2002)
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према API SL, ILSAC GF-3
  5W-30, 10W-30
  Дизел мотори
  Барање према API SJ/EC I (Diesel);
  API CF-4/CH-4
  10W-40, 15W-40
  PT,RG,KJ,WG
  Барање према MIL-L-2104C или CCMC D4/D5
  10W-40
   
  Спецификација CITROEN
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према ACEA A3 / API SJ
  0W-X,5W-X,10W-X,XW-30,XW-40/50
  Дизел / турбо дизел мотори
  Барање према ACEA B3 / API CF
  0W-X,5W-X,10W-X,XW-30,XW-40/50
  Мотори од  2000
  Барање према ACEA A1/B1 / API SJ/CF EC
  5W-30
   
  Спецификација CUMMINS
   
  Дозволена SAE-област
  CES 20071
  Барање према API CH-4; се однесува за САД
   
  CES 20076
  Барање према API CH-4 плус;
  се однесува за САД
   
  CES 20072
  Барање према ACEA E3 плус;
  се однесува за Европа
   
  CES 20077
  Барање према ACEA E5;
  се однесува за Европа
   
   
  Спецификација DAEWOO
   
  Дозволена SAE-област
  Сите мотори
  Барање према API SJ
  препорака 5W-30, 10W-30
   
  Спецификација DAF
   
  Дозволена SAE-област
  DAF HP1
  Масла со низок вискозитет према ACEA E4/E5
  XW-30
  DAF HP2
  Масла за продолжен интервал на промена на масло према ACEA E4/E5
  XW-40/30
  DAF HP GAS
  Масла за мотори со гас
   
   
  Спецификација DAIHATSU
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према API SH или подобро
  5W-30,10W-30/40/50,20W-40/50
  Дизел мотори
  Барање према API CD или подобро
  5W-30,10W-30/40/50,20W-40/50
   
  Спецификација FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према ACEA A3 / API SL
  XW-40/50,10W-X,15W-X
  Дизел мотори
  Барање према ACEA B3 / API SL
  XW-40/50,10W-X,15W-X
  Алфа Ромео ЈТС, ГТА
   
  Racing 10W-60
   
  Спецификација FORD
   
  Дозволена SAE-област
  ESE-M2C-153
  Амерички Форд со бенз.  мотор и катализатор;
  одговара на спецификација API SG
   
  SSM-2O-9011A
  Спецификација на Европскиот Форд  еднаква
  на претходната API SG
   
  WSE M2C 903 A1
  За бензински и дизел мотори; за масла со
  низок вискозитет
  10W-30
  WSS-M2C 913-A
  За бензински и дизел мотори према
  ACEA A1/B1
  5W-30
  WSS-M2C 912-A1
  За бензински и дизел  мотори
  5W-30
  WSS-M2C 917 A
  За дизел мотори со пумпа-вбризгалка
  5W-40
  WSS-M2C 913 B
  За бензински и дизел  мотори  према
  ACEA A1/B1
  5W-30
   
  За бензински и дизел  мотори  према
  ACEA A1/B1 или A2/B2 или A3/B3
  10W-30
   
  За бензински и дизел  мотори  према
  ACEA A3/B3
  5W-40,10W-40
   
  За бензински и дизел  мотори  према
  ACEA A3/B3 или A2/B2
  15W-40
   
  Спецификација GENERAL MOTORS
   
  Дозволена SAE-област
  GM-6048-M
  За бензински мотори; одговара API SF
   
  GM-6049-M
  За дизел мотори кај  патнички  и лесни теретни возила; одговара на спецификација API CD/SF
   
   
  Спецификација HONDA
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према API SG / SH / SJ
  0W/5W-X,10W-X,15W-X, XW-30,XW-40
  Дизел мотори
  Барање према ACEA B3
  5W-40
   
  Спецификација HYUNDAI
   
  Дозволена SAE-област
  Сите мотори
  Барање према ACEA A3/B3  API SJ/CF
  препорака преку цела година
  10W-40
   
  Спецификација ISUZU
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према ACEA A2/A3 API SJ
  10W-30,15W-40/50
  Дизел мотори
  Барање према API CD
  0W-30,5W-30,10W-30
   
  Спецификација IVECO
   
  Дозволена SAE-област
   
  Масло према ACEA E2 само за
  кратки интервали
  5W-30,10W-40,15W-40
   
  Масло према ACEA E3/E5 за
  нормални интервали
  5W-30,10W-40,15W-40
   
  Синтетички масло према ACEA E4/E5 за продолжени интервали
  5W-30,10W-40,15W-40
   
  Спецификација JAGUAR
   
  Дозволена SAE-област
  За сите мотори - V6 / V8
  За сите V6/V8- мотори се дозволени  потполно синтетички масла  према препорачана норма Ford WSS M2C 913 A или B; инаку се употребува норма према API SJ/EC ACEA A1/A3
  5W-30
   
  Спецификација KIA
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према API SH или подобро
  5W-30/40,10W-30/40/50,15W-40/50,20W-40/50
  Дизел мотори
  Барање према API CE или подобро
  10W-30,15W-40,20W-40
   
  Спецификација LADA
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према ACEA A3 API SG/CD 
  или подобро
  5W-X,10W-X,15W-X,XW-30,XW-40
  Дизел мотори
  Барање према ACEA B2 API CF/SG или подобро
  5W-X,10W-X,15W-X,XW-30,XW-40
   
  Спецификација LAND ROVER
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према ACEA A2 или подобро
  0/5W-X,10W-X,15W-X,20W-X, 5W-20,XW-30/40/50/60
  Бензински мотори
  Барање према ACEA A1 за некои мотори
  XW-30
  Дизел мотори
  Барање према ACEA A3/B3 или подобро
  0/5W-X,10W-X,15W-X,20W-X, 5W-20,XW-30/40/50/60
  Дизел мотори
  Барање према ACEA A1/B1 за некои мотори
  XW-30
   
  Freelander од 2001 со K1,8 / Td4
  XW-30
   
  Спецификација MAN
   
  Дозволена SAE-област
  MAN 270/271
  За теретни возила со и без турбо-полнач; одговара на ACEA E2, API CF-4;
  нормален квалитет
  5W-X,10W-X,15W-X,XW-30/40
  MAN 3275
  Високо-квалитетно  моторно масло за теретни возила; одговара на ACEA E3
  5W-X,10W-X,15W-X,XW-30/40
  MAN 3277
  Високо-квалитетно  моторно масло за теретни возила со најдолг интервал на промена на масло; одговара на ACEA E4
  5W-X,10W-X,15W-X,XW-30/40
  MAN 3271
  Масла за мотори со гас
   
   
  Спецификација MAZDA
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Mazda 6/MPV/Tribute барање према
  API SL / ILSAC GF-III
  5W-20
  Бензински мотори
  Барање према API SJ ACEA A1
  5W-30
  Бензински мотори
  Барање према API SG или повисоко
  10W-30
  Mazda 121 ZQ
  Барање према API SG или повисоко
  5W-40/50,10W-30/40,15W-40
  Дизел мотори
  Барање према API CD или повисоко
  5W-30,10W-30
   
  Спецификација MERCEDES-BENZ
   
  Дозволена SAE-област
  MB 226.9
  Масло за мотори со гас
   
  MB 227.0 / 1
  Одговара на ACEA E1/B2 API CF/CE за теретни возила; низок квалитет на масло
   
  MB 228.0 / 1
  Барање прма ACEA E2/B2 API CF-4 за теретни возила; нормален квалитет на масло
   
  MB 228.2/3
  За теретни возила; продолжува интервали на промена на масло; одговара на ACEA E3/E5, B2, API CF-4/CG-4; висок квалитет на масло
   
  MB 228.5
  Барање прма ACEA E4/B2 API CH-4 за теретни возила; овозможува најдолги интервали на промена на масло;    највисок квалитет на масло
   
  MB 228.51
  Барање прма ACEA E6 за теретни возила; масло со               Low-SAPS за мотори со
  EURO 4 / EURO 5
   
  MB 229.1
  За бензински и дизел мотори на патнички возила према  ACEA A2, A3, B2, B3;
  регуларен квалитет
   
  MB 229.3
  За бензински и дизел мотори на патнички возила према  ACEA A3, B3, B4; продолжува интервали на промена на масло;
  висок квалитет на масло
  0W-X, 5W-X
  MB 229.5
  За бензински и дизел мотори на патнички возила; за масла со највисок квалитет на заштита на мотор према  ACEA A3, B3, B4
   
  MB 229.51 / 31
  За бензински и дизел мотори на патнички возила со најдолг интервал на промена на масло и со Low-SAPS-технологија
   
   
  Спецификација MITSUBISHI MOTORS
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према ACEA A3
  0W-30,5W-30/40
  Бензински мотори
  Барање према ACEA A3 API SG или подобро
  0/5W-X,10W-X,15W-X,XW-30/40/50
  Дизел мотори
  Барање према ACEA B2 или B3 API SD или подобро
  5W-X,10W-X,15W-X,XW-40/50
   
  Спецификација NISSAN
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према ACEA A2 API SJ
  препорачано 10W-30
  Дизел мотори
  Барање према ACEA B3 API CF-4
  препорачано 15W-40
   
  Спецификација OPEL
   
  Дозволена SAE-област
  GM-LL-A-025
  За модели Vectra-C, Corsa-C  ECO со мотори Z10XE, Z16XE, Z18XE, Z18XEL, Z22SE,Z32SE; ACEA A3,B3,B4
  0W-X,5W-X,10W-X,XW-30/40/50
  GM-LL-B-025
  За модел Vectra-C со мотори Y20DTH, Y22DTR, Y30DT
           0W-X,5W-X,10W-X,
  XW-30/40/50
   
  сите останати бензински и дизел мотори према барање ACEA A3/B3 (B4)
   
   
  Спецификација  PEUGEOT
  (пред 1999 год.  да се запази   борд-документација на возило)
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према ACEA A3 (модели до 1999 исто и A2) API SJ (EC/EC II); употреба на полу- или потполно синтетички масла
  0W-30,5W-30,10W-X, 15W-X,XW-30/40/50
  Дизел мотори
  Барање према ACEA B3 (модели до 1999 исто и B2) API CF
  0W-30,5W-30,10W-X, 15W-X,XW-30/40/50
  Дизел мотори со филтер за честички
  Барање према ACEA B3 и потполно синтетичко масло
  5W-40
   
  Спецификација PORSCHE
   
  Дозволена SAE-област
  Сите мотори
  TI 1701 1/99
  Бара масла кои се одобрени од Porsche; инаку ACEA A3 API SJ
  0W-40,5W-40/50
   
  Спецификација RENAULT
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  За мотори од 2001 год. кај  патнички возила барање према ACEA A1 и A3
  0/5W-X,10W-X,XW-30/40/50
  Дизел мотори
  За мотори од 2001 год. кај  патнички возила барање према ACEA B3 и B4
  Не смее да се употребуваат масла со норми
  ACEA A2  за  бензински односно
  ACEA B1/B2 за дизел мотори
  0/5W-X,10W-X,XW-40/50
  RVI-RD
  За мотори кај теретни мотори;
  барање према ACEA E3;
  интервали на замена 10.000 – 40.000 км
   
  RVI-RLD
  За мотори кај теретни мотори;
  барање према ACEA E3;
  интервали на замена 30.000 – 60.000 км
   
  RVI-RXD
  За мотори кај теретни мотори;
  барање према ACEA E4;
  интервали на замена 40.000 – 80.000 км
   
   
  Спецификација ROVER
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према ACEA A3 / A1
  10W-40
  Дизел мотори
  Барање према ACEA A3 или B3
  10W-40
   
  Спецификација SAAB
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према ACEA A3 API SH или подобро; кај  9-3  од  2003  год.  се применува нормата
  GM-LL-A-025
  0W-30,0W-40,5W-30
  Дизел мотори
  Барање према ACEA B3 API CF или подобро; кај  9-3  од  2003  год.  се применува нормата
  GM-LL-B-025
  5W-40
   
  Спецификација  SEAT
   
  Дозволена SAE-област
  Види спецификација VOLKSWAGEN
  Види спецификација VOLKSWAGEN
   
  Спецификација  SCANIA
   
  Дозволена SAE-област
  SCANIA LDF
  Барање према ACEA E3/E5 со LongLife Service
   
   
  Спецификација  SKODA
   
  Дозволена SAE-област
  Види спецификација VOLKSWAGEN
  Види спецификација VOLKSWAGEN
   
  Спецификација  SUBARU
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барања према ACEA A1 или A2 или A3;
  API SH или SJ
  5/10W-X,15W-X,20W-X,XW-30/40/50
   
  Спецификација SUZUKI
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према API SH или подобро
  5W-40/50,10W-30/40/50,15/20W-50
  Дизел мотори
  Барање према API CE или подобро
  5W-40/50,10W-30/40/50,15/20W-50
   
  Спецификација TOYOTA
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према API SF или SG или подобро
  5W-30,10W-30/40/50,20W-40/50
  Дизел мотори
  Барање према API CD или подобро
  5W-30,10W-30/40/50,15/20W-40/50
   
  Спецификација VOLKSWAGEN
   
  Дозволена SAE-област
  VW 500.00
  Ниско-вискозни, лесно-тековни масла за бенз. и дизел мотори без турбо-полнач;
  одговара  на API SH ACEA A2
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40
  VW 501.01
  За бенз. и дизел мотори без турбо-полнач; одговара на API SG ACEA A2;
  нормален квалитет
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40/50/60, 15W-40/50,20W-40/50
  VW 502.00
  За бензински мотори со стандарден вискозитет; према ACEA A3; висок квалитет
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40/50/60, 15W-40/50,20W-40/50
  VW 505.00
  За дизел мотори со и без турбо-полнач; без пумпа-вбризгалка; ACEA B4
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40/50/60, 15W-40/50,20W-40/50
  VW 505.01
  Синтетички моторни масла SAE 5W-40  за патнички и лесно доставни возила за бенз.  и дизел мотори со пумпа-вбризгалка;
  ACEA A3/B3/B4; API SL/SJ/CF
  5W-40
  VW 503.00
  LongLife  масло за бенз.  мотори; продолжува интервал на промена на масло до 30000 км; ACEA A3
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40
  VW 503.01
  За AUDI бензински мотор со трубо-полнач ACEA A3
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40
  VW 506.00
  LongLife  масло за дизел  мотори без  пумпа-вбризгалка; продолжува интервал на промена на масло до 50000 км
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40
  VW 506.01
  LongLife масло за дизел мотори со
  пумпа-вбризгалка со B4        
  0W-30/40,5W-30/40,10W-30/40
  VW 504/507.00
  LongLife масло со Low-SAPS за бенз. и дизел мотори; ги заменува досегашните норми
  506.00 / 506.01/503.00
   
   
  Спецификација VOLVO
   
  Дозволена SAE-област
  Бензински мотори
  Барање према ACEA A1 или A3;
  со турбо-полнач ACEA A3
  5W-X,10W-X,15W-X,XW-30/40
  Дизел мотори
  Барање према ACEA B4; кај  модели S40 / V40 со ACEA B4 или B3
  5W-X,10W-X,15W-X,XW-30/40
  VDS
  Масла за теретни возила према ACEA E1; нормален интервал на промена на масло
   
  VDS-2
  Масла за теретни возила према ACEA E3; продолжен  интервал на промена на масло
   
  VDS-3
  Масла за теретни возила према ACEA E5; посебно долги  интервали на промена на масло
   
   
  Напомена:
  Скоро сите податоци се со состојба крај на 2002 год.; овие податоци се составени со најдобро познавање и совест; меѓутоа во секаков случај, правно-обврзувачки се прописите на соодветниот производител!
   
  Класификација на масло за дво-тактни бензински мотори

  Главни области на употреба на овие масла се: бродски надворешни двотактни мотори, косилици, мотокултиватори и др. (сите према препораките на производители на мотори). Можат да се користат како мешавина со бензин и за подмачкување на нови мотори со вбризгувачки систем. Специфичност на овие масла се безпепелните адитиви односно можност овие масла потполно да изгорат без притоа да остават било какви талози на свеќиците и на останатите внатрешни делови на моторот. Со оглед на нивниот вискозитет и мултиградност, за овие масла не постојат прописи, бидејќи маслото се меша со гориво.
  Но генерално треба да ги исполнуваат следните барања:

 • добро подмачкување на преклопливи делови;
 • добро затнување помеѓу клипот и цилиндерот;
 • заштита од корозија, абење, наталожување и др.;
 • пренос на притисок од согорување;
 • способност на непропустливост;
 • добро мешање со бензин
 •  
  Класификација на овие масла, према видот на квалитет, е одредена по спецификација API, ASTM, ISO и JASO.
   
  Класификација
  API и ASTM
  ОПИС
  API – TA
  За дво-тактни мотори со зафатнина до 50 см3  (мопед  и сл.)
  API – TB
  За дво-тактни мотори со зафатнина до 250 см3
  (моторцикли, скутери, моторни пили  и сл.)
  API – TC
  За дво-тактни мотори со зафатнина повеќе од 250 см3
  (земјоделски уреди, патнички возила и сл.)
  API – TD
  За современи дво-тактни мотори кои користат  гориво  безоловен  бензин, како и за надворешно-бродски мотори кои одговараат на NMMA TC W
   
  Класификација JASO (Japanese Automotive Standard Organisation) и  ISO спецификација
  ОПИС
  JASO FA
  Слично на API – TA
  JASO FB (ISO-L-EGB)
  Слично на API – TB
  JASO FB (ISO-L-EGC)
  Ограничува содржина на штетни издувни гасови; важи од 1994 год.
  ISO-L-EGD
  Изразито подобри вредности на моторот со  многу малку  штетни материи во издувните гасови
   
  Надворешните бродски двотактни мотори со водено ладење поставуваат посебни барања во поглед на маслото, кои се искажани во NMMA спецификација, а која беше поставена од Друштво на производители на надворешни бродски двотактни мотори (National Marine Manufacturers Association.
   
  NMMA  Спецификација (National Marine Manufacturers Association)
  ОПИС
  BIA TC-W
  Застарена норма, не е во употреба JASO FA
  NMMA TC-W II
  Америчка спецификација за двотактни водено ладени надворешно-бродски мотори; за мешање со оловен и безоловен бензин; не е во употреба
  NMMA TC-W 3
  За модерни двотактни водено ладени надворешно-бродски мотори; намалува настанување на талог; актуелна и важечка норма
   
   
   
   
  Санимпекс - Изработка 2010. Сите права се задржани