Медиумски кампањи
Со цел за уште поголемо позиционирање на пазарот и потенцирање на директниот пристап и комуникација со веќе постоечките и потенцијални клиенти , а кое секако како краен ефект ќе ни овозможи поголема афирмираност и зголемување на продажбата, Санимпекс во неколку наврати, особено започнувајќи од 2004 год. и во следните години, успешно реализираше медиумски кампањи во печатените медиуми.

Последователен заклучок на оваа организирана кампања е секако дека Санимпекс и понатаму ќе продолжи да реализира вакви или слични кампањи и во иднина, со намера да им овозможи на своите ценети клиенти, покрај другите начини, да се запознаат со новините и/или акционите продажби од продажната програма на Санимпекс.
 
 
 
Санимпекс - Изработка 2010. Сите права се задржани